Surfmagazin

WIND&KITE OKULIARE MEATFLY ZADARMO K DVOJROČNÉMU PREDPLATNÉMU WINDSURFER/KITESURFER IBA ZA 29,90€!
Foto

GO VIRB! …Máme tu koniec hegemónie kamier GOPRO?

To, že naj­pre­dá­va­nej­šie na sve­te sú ka­me­ry znač­ky GoP­ro všetci vieme. Otázka dokedy :)...

Surfmagazin

Gar­min sa roz­ho­dol nas­ko­čiť na veľ­mi dob­re roz­beh­nu­tý vlak a pri­niesol aj na náš trh svo­ju ak­čnú ka­me­ru VIRB. Svo­jím vy­ho­to­ve­ním dá­va jas­ne naj­avo, že ne­pôj­de o žiadnu hračku.

Zmerať si rýchlosť na windsurfingu či kitesurfingu, zaznamenať GPS data a k tomu si to všetko natočiť…GARMIN 100% využil všet­ky svo­je skú­se­nos­ti z vý­ro­by out­doo­ro­vých dopl­nkov vrá­ta­ne sen­zo­rov, ako je ba­ro­me­ter, ak­ce­le­ro­me­ter, vý­ško­mer atď., a dos­ta­ne tak out­doo­ro­vý zá­znam vi­dea spo­lu s jed­no­du­chým stri­hom na inú úro­veň. Vy­tvo­re­nie vi­dea pria­mo s ma­pa­mi, údaj­mi GPS a pre­po­je­nie s iný­mi pro­duk­tmi znač­ky Gar­min je pridaná hodnota ktorú nemá žiadna iná kamera!

Viac o kamere — http://www.garmin.sk/garmin-virb-_d3690.html

Vaše komentáre

NOVÝ ČASOPIS

WINDSURFER & KITESURFER Objednať
Predplatné časopisu Biker

Surfmagazin na facebooku

Zavrieť reklamu